โครงงานกายอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อใต้ข้อพับเข่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงกมล กลิ่นจันทร์, นภาภร กำไรเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานกายอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อใต้ข้อพับเข่า(Popliteus Muscle Massage Tightness) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอุปกรณ์ในการบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อใต้ข้อพับเข่าด้วยตนเอง ทีมผู้พัฒนาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Popliteus Muscle Tightness ตั้งแต่สาเหตุอาการ จนกระทั่งวิธีรักษาก่อนดำเนินการทดลอง ตอนที่1 การออกแบบกายอุปกรณ์ เราจะวาดโครงร่างของอุปกรณ์โดยใช้โปรแกรม Procreate อุปกรณ์จะมีรูปร่างคล้ายที่รัดเข่า มีตัวหมุนอยู่ด้านหน้าเข่าเพื่อเชื่อมกับสายยืดระหว่างหน้าขาและใต้ข้อพับเข่าซึ่งทำให้เกิดกลไกเมื่อเรายืดและงอเข่า ต่อมาตัวนวดของเราจะออกแบบให้คล้ายกับลักษณะของกล้ามเนื้อ Popliteus ทั้งแนวการวางตัวและขนาด โดยเราจะมีการออกแบบตัวนวดในโปรแกรม SketchUp เพื่อให้ตัวนวดเหมาะกับกล้ามเนื้อ Popliteus โดยเฉพาะและสามารถทำกายภาพบำบัดได้ตรงจุดมากที่สุด ซึ่งรูปทรงคือ ที่รัดเข่าคล้ายๆสนับเข่า ตอนที่ 2 การขึ้นรูปกายอุปกรณ์ นำที่ออกแบบไว้ในตอนที่ 1 มาขึ้นรูปโดยใช้วัสดุคือพลาสติก PLA และพลาสติก Nylon และขึ้นรูปโดย 3D Printer ตอนที่ 3 การทดสอบกายอุปกรณ์ นำอุปกรณ์ที่ได้จากตอนที่ 2 มาทดสอบความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งเรียกว่าค่าความเค้นที่เกิดขึ้นกับกายอุปกรณ์และค่าโมดุลัสของยัง และทดสอบจากเครื่อง Universal Testing มีการคำนึงถึงรูปร่างลักษณะและน้ำหนักของผู้ใช้งานจากกลุ่มผู้ทดลองที่แตกต่างกันทั้งผู้ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า สูงกว่า และตามเกณฑ์มาตรฐาน จากผลการพัฒนาชิ้นงานพบว่า กายอุปกรณ์รูปทรงที่รัดเข่าสามารถบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อใต้ข้อพับเข่า (Popliteus Muscle Tightness) เบื้องต้นให้ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา