โครงงานการดัดแปลงรถจักรยานยนต์แบบเชื้อเพลิงเป็นรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ จันทร์หอม, ศิริโชติ โชติช่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มได้รับความสนใจ แต่ด้วยราคาที่สูงประกอบกับประสิทธิภาพยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เท่าที่ควรอาทิเช่น การทำความเร็วสูงสุดและระยะทางต่อการประจุไฟฟ้า ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีเป้าหมายในการดัดแปลงรถจักรยานยนต์แบบพลังงานเชื้อเพลิงเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการนำรถจักรยานยนต์แบบพลังงานเชื้อเพลิงมาดัดแปลงเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย