เครื่องขอส่งอาหารและยาควบคุมด้วยวิธีรีโมทบังคับวิทยุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์​ ศรีเข็ม​, พีระวิทย์ แสงกล้า, ธรรมจักร สมภารเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุพาพร สมภารเพียง, ฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออออกแบบและประดิษฐ์เครื่องขนส่งอาหารและยาควบคุมด้วยรีโมทบังคับวิทยุรวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องขนส่งอาหารและยาควบคุมด้วยรีโมทบังคับวิทยุในโรงพยาบาล คณะผู้พัฒนาโครงงานได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องขนส่งอาหารและยาบังคับด้วยรีโมทบังคับวิทยุ โดยออกแบบให้โครงเครื่องขนส่งมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ มีขนาดกะทัดรัดและสามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกทำให้ได้เครื่องต้นแบบ พบว่าผลการจากสร้างเครื่องมีส่วนประกอบดังนี้(1) คุณสมบัติของเครื่องส่งอาหารและยา มีขนาดความกว้าง 70 cm ยาว 40 cm สูง 90 cm ออกแบบให้รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 38 kg (2) กลไกการขับเคลื่อน ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีเฟืองทดรอบ ขนาด 12 V ความเร็วรอบ 40 - 80 rpm เป็นตัวขับเคลื่อน(3) ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของเครื่องขนส่งอาหารและยา เป็นวงจรง่ายๆ ประยุกต์จากรีโมทบังคับวิทยุของเครื่องบิน RC โดยใช้แบตเตอรี่ 12 V ขนาด 5 Ah เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มอเตอร์ ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 5 V 2.0 A ( เพาเวอร์แบงค์ ) เป็นแหล่งไฟเลี้ยงวงจรรีซิฟเวอร์ ใช้เซอร์โว 2 ตัวเป็นตัวบังคับเลี้ยวซ้าย - ขวา และ เดินหน้า - ถอยหลัง ระบบเดินหน้า - ถอยหลัง ใช้เซอร์โวเป็นตัวควบคุมโดยผ่านลิมิตสวิตช์กลับการหมุนทิศทางมอเตอร์