เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา เกษหอม, ชลธิชา แสงกล้า, พัชริดา ทิมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิรา ทองวุฒิ, จารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวที่ประดิษฐ์ุขึ้น สามารถคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เร็วกว่า และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการฝัดด้วยกระด้ง เนื่องจากเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวอาศัยแรงลมจากพัดลมไฟฟ้าในการขับเคลื่อนการผลิตจึงทำให้ใช้กำลังคนน้อยกว่า