เครื่องขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์และการสื่่อสารทางไกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์​ ศรีเข็ม​, พีระวิทย์ แสงกล้า, ธรรมจักร สมภารเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ, ยุพาพร สมภารเพียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ คณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์เครื่องขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์และการสื่อสารทางไกล เพื่อช่วยขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วย ผ่านควบคุมทางไกลบนเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ จากการที่ต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง และช่วยในการสื่อสารระยะไกล ผ่านหน้าจอที่ติดอยู่กับเครื่อง สามารถติดตามดูแลคนไข้ได้ตลอดเวลา และลดระยะเวลาการเข้าใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ