ตู้เลี้ยงปลาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสธร นามกาสา, ศุลักษณ์ สิทธิสงคราม สิทธิสงคราม, อรอุมา หัสรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาลิณี แก้วเกิดมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาการเลี้ยงปลาทอง ซึ่งเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงในหมู่ผู้เลี้ยงปลาสวยงาม พบว่ามีการดำรงชีวิตแตกต่างจากสัตว์บก เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์บกสามารถปรับปรุงคอกเลี้ยงทำความสะอาดกำจัดเศษอาหารและมูลสัตว์ออกจากคอกเลี้ยงได้อย่างง่าย แต่ปลาจำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดเวลาและจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆอีกหลายชนิดคุณภาพน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้จากสาเหตุสภาพแวดล้อมและปลามีการขับถ่ายอยู่บ่อยครั้ง แต่ในแหล่งน้ำธรรมชาติจะเกิดการปรับสภาพให้น้ำมีคุณภาพที่เหมาะสม

อยู่เสมอโดยกระบวนการต่าง ๆจากสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการดำรงชีวิตของปลาสวยงามดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่ในการดูแลเป็นอย่างมาก อีกทั้งการทำความสะอาดตู้เลี้ยงปลา

มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและเสียเวลาเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานตู้เลี้ยงปลาอัตโนมัติ

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อสร้างตู้เลี้ยงปลาอัตโนมัติที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านบอร์ด Arduino

2.) เพื่อให้ได้ตู้เลี้ยงปลาที่สามารถแจ้งเตือนปริมาณความขุ่นของน้ำที่เกินกำหนดแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของตู้เลี้ยงปลาให้สามารถทำงานได้ตามฟังก์ชัน

ที่กำหนดไว้ คือ สามารถให้อาหารปลาในเวลาที่กำหนด มีระบบแจ้งเตือนหากน้ำเริ่มมีความขุ่น หลอดไฟสีแดงจะติดและส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้งาน มีกังหันน้ำผลิตแก๊สออกซิเจนและมีไส้กรองน้ำ

ที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้สำหรับเป็นเครื่องกรองน้ำ ขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลา

ผลปรากฏว่าตู้เลี้ยงปลาอัตโนมัติสามารถเปิด-ปิดกล่องให้อาหารตามเวลาที่กำหนดไว้ได้ มีหลอดไฟLED ที่เป็นสัญญาณแจ้งเตือนปริมาณความขุ่นของน้ำโดยหลอดไฟสีแดงจะติดและระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้งาน มีกังหันน้ำเพิ่มแก๊สออกซิเจนแทนการใช้ปั๊มออกซิเจน มีไส้กรองน้ำ ที่เป็นเสมือนเครื่องกรองน้ำ ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกเพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ซึ่งจะช่วยยืดเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ เพื่อเป็นการลดภาระสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาสวยงามได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ ; ตู้เลี้ยงปลาอัตโนมัติ,บอร์ด Arduino, เซนเซอร์วัดปริมาณความขุ่นของน้ำ,เซอร์โว