เกมเพื่อผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัญญา วันเสน, ปณิธิ ทองขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุพงษ์ สุวรรณรงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มเยาวชนใช้เพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคล้ายความตรึงเครียด โดยความหมายของเกมคือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน คลายความตรึงเครียด เกมจะมีกติกาในการเล่นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้สร้างและความเหมาะสม

ผู้พิการทางสายตานั้นมีปัญหาหลักๆคือการมองไม่เห็น จึงทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ รวมถึงไม่สามารถเล่นเกมซึ่งถือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความผ่อนคล้ายและสนุกสนานได้

พวกเราจึงได้ศึกษาและออกแบบเกมที่ผู้พิการทางสายตาสามารถเล่นได้ เพื่อแก้ปัญหาของผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถเล่นเกมได้