เตาไบโอชีวมวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธัญญา ศรีสัจจัง, สู่ขวัญ พระตลับ, นันท์นภัส รุจิราพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษยมาศ ป่าติ้ว, ศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำเกษตรกรรมนอกจากผลผลิตที่ได้แล้วมักจะมีซากพืชซากสัตว์เหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ซากพืชซากสัตว์เหลือทิ้งเหล่านี้เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมกำจัดด้วยวิธีการเผาไหม้หรือปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ซึ่งมีผลเสียที่ตามมาคือเกิดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากการเผาไหม้ และมีฝุ่นละอองรวมถึงเขม่าควัน สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

จากปัญหาข้างต้นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงนำมาเป็นแนวคิดในการประดิษฐ์ออกแบบเตาไบโอชีวมวลซึ่งเป็นเตาถ่านแบบไร้ควัน สร้างมลพิษแก่ชุมชนในปริมาณที่ต่ำกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาจะถูกควบคุมให้อยู่ในตัวถังและตัวถังถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ความร้อนขณะเผาในการประกอบอาหารหรือหุงต้มได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อเสร็จสิ้นการเผาเศษไม้ในถังกลายเป็นถ่านที่อุดมไปด้วยธาตุคาร์บอนสามารถนำมาใช้ในการบำรุงดินหรือนำถ่านที่ได้สำหรับเป็นเชื้อเพลิง รวมถึงก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ยังถูกควบแน่นผ่านท่อที่ออกแบบมาเพื่อให้กลายสภาพเป็นของเหลวหรือน้ำส้มควันไม้ซึ่งสามารถนำไปใช้ไล่แมลงได้