เทอร์โมไลท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฐภิญญา สุขสันเขต, ธนาพร ศรีจันทร์สุก, นภัสสร ทิพยมาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา สิงหพงษ์, ไชยเดช นูนคาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพลังงานที่ใช้เป็นพลังงานที่ทำให้เกิดมลพิษต่อโลกและการผลิตพลังงานบางชนิดต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและบางทรัพยากรไม่สามารถทดแทนได้ ซึ่งผู้จัดทำมีความคิดที่อยากจะลดภาวะโลกร้อนลง

ทางผู้จัดทำจึงมีความคิดในการสร้างเทอร์โมอิเล็กทริกขึ้นเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดเพราะในปัจจุบันในโลกใช้ไฟจากฟอสซิลไม่นานก็จะหมดไปเราจึงต้องคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นพลังงานทดแทนโดยใช้หลักความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของจุดสองจุด โดยอิเล็กตรอนจะเดินทางจากจุดที่มีอุณหภูมิสูงไปยังจุดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบนวัสดุ ทำให้เกิดขั้วไฟฟ้าและความต่างศักย์ จะได้ไฟฟ้ากระแสตรงมาซึ่งสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้

สำหรับเทอร์โมอิเล็กทริกสามารถพัฒนาได้จนเหมือนโซลาร์เซลล์กังหันลมและมีการเริ่มใช้แล้วในคอมพิวเตอร์โดยใช้ลดความร้อนจากตัวซีพียู โรงงานบางที่ก็ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกเป็นเครื่องผลิตความเย็นหรือเป็นตัวสำหรับผลิตไฟฟ้าแล้วและทางผู้จัดทำมีความคิดที่อยากจะพัฒนาให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเทอร์โมอิเล็กทริกสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้