อุปกรณ์ติดตั้งรองเท้าเพื่อการผลิตและสำรองไฟฟ้าพลังงานจลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤช เอกะจิตร์, พิชัย จองจิตพิศุทธิ์, ศุภกฤต ประเสริฐรุ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ลาดแก้ว, ศราวุธ ปาสกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่คนส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันก็คือ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ แต่อุปกรณ์เหล่านี้ก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้การใช้งานโทรศัพท์บ่อยครั้งส่งผลให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น จึงเป็นเหตุให้ในบางครั้งจำเป็นต้องมีการพกแบตเตอรี่สำรอง และจากผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณะสุขในปี พ.ศ. 2554 ประชาชนช่วงอายุ 11 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศที่มีจำนวน 57.7 ล้านคน พบว่ามีประชาการที่ออกกำลังกายเพียงร้อยละ 26 หรือ 15 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ถึงร้อยละ 30 จึงเป็นผลให้เกิดโครงการรณรงค์การออกกำลังกายขึ้นมาหลากหลายโครงการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากการศึกษาในเรื่องพลังงานจลน์ผนวกกับปัญหาในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ละเลยถึงการออกกำลังกาย จึงเป็นแรงจูงใจให้ทางผู้จัดทำได้พัฒนาแบตเตอรี่สำรองที่สามารถผลิตและสำรองกระแสไฟฟ้าได้พร้อมกับเป็นการออกกำลังกายอย่างง่าย อาทิ การเดิน การวิ่ง ให้กับผู้ใช้งาน โดยใช้หลักการของพลังงานจลน์ซึงเป็นพลังงานที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นเองได้ตลอดเวลา ซึ่งจำลองรูปแบบภายนอกให้ใกล้เคียงกับรองเท้า Cardiff skates และสามารถใช้เดินหรือวิ่งแบบรองเท้ากีฬาทั่วไปได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำงานเมื่อทำให้ล้อที่ติดตั้งอยู่ที่ส้นรองเท้าเกิดการหมุนและทำให้ไดนาโมที่ติดระหว่างเพลาของล้อทั้ง 2 ข้างหมุนตามเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า และไปเก็บสะสมไว้ที่เซลล์แบตเตอรี่ ก่อนจะส่งไฟฟ้าออกมาใช้งานที่ช่อง USB ที่ติดตั้งไว้ในรองเท้า