การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยใช้ระบบโซลาร์ชิมนีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาพร จิตตะฤกษ์, นันนภัทร ภู่ระหงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาดา ฉายสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเนื่องจากในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้า ส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นหลัก แต่ปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยกำลังลดลงเรื่อยๆ ทำให้ในอนาคตประเทศไทยจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติได้น้อยลง ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาระบบ solar chimney และได้ศึกษาวิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แล้วนำมาประยุกต์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขึ้นมา