ด.ญ.บุญวิสาข์ ยังรักษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญวิสาข์ ยังรักษา, ณัฎฐิกา ทองจินดา, กัณฐกะ ปัทมศรีรัตนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุรพร นิ่มเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงอากาศก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆมากมาย เช่น โรคภูมิแพ้ โรคไข้หวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค Covid--19 (coronaris-19) โดยมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลก 27,678,491 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก 900,405 คน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กันยายน 2563) ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีค้นพบวัคซีนในการรักษา ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคดังกล่าว

หน้ากากอนามัยจึงเป็นที่นิยมและใช้อย่างแพร่หลายในการป้องกันเชื้อโรคในอากาศหรือจากสารคลั่งที่มาจากผู้มีความเสี่ยงสุงในการแพร่เชื้อโรคนี้ จึงทำให้หน้ากากอนามัยมีราคาแพงขึ้นตามความต้องการของการใช้และยังให้ก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากหน้ากากอนามัยทำจากพลาสติกซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานาน โครงงานวิจัยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสังเคราะห์เส้นใยสำหรับแผ่นฟิลเตอร์ที่ใช้กับหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยเส้นใยที่ใช้จะเป็นเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติ โดยพืชที่เลือกใช้ คือ ต้นธูปฤาษี เนื่องจากต้นธูปฤาษี เป็นวัชพืชที่สามารถหาง่ายได้ทุกที่ที่มีน้ำขังและสมบัติของธูปฤาษีสามารถดูดซับน้ำเสียและแก๊สพิษได้ดี โครงงานี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคดังกล่าวและยังเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้สารเคมี เนื่องจากต้นธูปฤาษีเป็นสารที่อยู่ในธรรมมชาติ โครงงานนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นการนำวัชพืชที่ไม่มีมูลค่า สร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่นและสร้างประโยชน์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กับชุมชนต่อไป