คุณสมบัติการชะลอวัยและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากกวาวเครือแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันยพร เลาหะภควัต, พสิษฐ์ ไตรทานพิสิฐกุล, ปณปัญญ์ ศรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิไลลักษณ์ ศิริสุรวงศ์, เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้มีความสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของกวาวเครือแดงใน Nitric Oxide, Peroxynitrite และ LDL Oxidation เพื่อเก็บข้อมูลและได้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการออกซิเดชันมาใช้ประโยชน์ในการสร้างยาชะลอวัยในอนาคต