การศึกษาประสิทธิภาพสารเคลือบจานกระดาษจากไคโตซานที่สกัดจากเห็ดฟางผสมกับแป้งมันฝรั่ง แป้งมันเทศและแป้งถั่วเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมลวรรณ คำวิชิต, ธมลภัทร สายม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ทำมาจากกระดาษ เนื่องจากสามารถนำมาใส่

อาหารรับประทานได้โดยปลอดสารเคมีตกค้าง เพราะมีการเคลือบพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE)

ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งปัญหาของพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ต้องใช้เวลาย่อยสลายมากกว่า 100 ปี และ

เกิดเป็นไมโครพลาสติก (ไมโครพลาสติกได้ปนเปื้อนแทรกซึมไปทั่วห่วงโซ่อาหารของมนุษย์) เป็นเหตุให้โดย

เฉลี่ยแล้วเราบริโภคไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกายกว่า 5 กรัม/สัปดาห์ เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยเรื้อรัง

ร้ายแรงต่างๆ ไปจนถึงมะเร็ง และการเผาทำลายพลาสติกยังก่อให้เกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และก๊ชพิษอื่นๆ

ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย จากปัญหาข้างต้นคณะผู้จัดทำสนใจการนำวัสดุธรรมชาติมาเคลือบบนจานกระดาษเพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสลายและลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไคโตซานจากเห็ด แป้งมันฝรั่ง แป้งมันเทศ แป้งถั่วเขียว เนื่องจากเป็นพอลิเมอร์ที่หาได้ง่ายและมีคุณสมบัติที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงทำการศึกษาประสิทธิภาพสารเคลือบจานกระดาษจากไคโตชานที่สกัดจากเห็ด

ฟางผสมกับแป้งมันฝรั่ง แป้งมันเทศ แป้งถั่วเขียว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสารเคลือบบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ 1.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบจานกระดาษในการสกัดกั้นน้ำและไขมัน

2.เพื่อสร้างจานกระดาษที่มีประสิทธิภาพและย่อยสลายได้ง่ายขึ้น