การศึกษาประสิทธิภาพสีหมึกพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตีรณา เพ็งบุญ, วรรณษา เสาเอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสีหมึกพิมพ์จากวัสดุธรรมชาตินำมาสกัดเป็นสีมาตรฐานของหมึกพิมพ์ทั่วไป ได้แก่ สีเหลืองจากขมิ้นชันและดอกคำฝอย สีน้ำเงินจากอัญชันและคราม สีแดงจากฝางและกระเจี๊ยบแดง สีดำจากกาแฟและมะเกลือ โดยการ นำมาล้างให้สะอาด ทำให้มีขนาดเล็กลง อบให้แห้งผ่านเครื่องอบลมร้อน แล้วบดให้ละเอียด และนำมาร่อนผ่านตะแกรง จากนั้นนำไปสกัดสารสีด้วยตัวทำละลายโดยแช่ด้วยเอทานอลพร้อมให้ความร้อน นำไปวัดค่าสี ระเหยน้ำออก นำไปทำแห้งแบบพ่นฝอย และวิเคราะห์ค่าสีโดยนำไปละลายในน้ำกลั่น แล้วตรวจสอบประสิทธิภาพของหมึกพิมพ์