การศึกษาประสิทธิภาพจากความเข้มข้นของปุ๋ย ระหว่างปุ๋ยละลายช้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยปกติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร สุขสุศรี, เบญญาภา ทองชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์, ประยูร สุรตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพจากความเข้มข้นของปุ๋ยระหว่างปุ๋ยละลายช้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยสูตรปกติ ดดยทำการทดลองปลูกต้นพริกในห้องควบคุม พบว่าปุ๋ยสูตร15-15-15 (สูตรปกติ)ได้ค่าความเข้มข้นของน้ำปุ๋ยที่ชะล้างผ่านดินลงมา ในปริมาณที่มากแค่ในช่วง2-3 วันแรก ในขณะที่ปุ๋ยละลายช้าได้ค่าความเข้มข้นของน้ำปุ๋ยที่ชะล้างผ่านดินลงมา ในปริมาณที่น้อยกว่าปุ๋ยสูตรปกติแต่มีระยะเวลาในการปลดปล่อยที่นานกว่ามาก ความเข้มข้นอยู่ในระดับเดิมเป็นเวลา 15 วัน และค่อยๆลดลงและหมดไป และการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนูภายนอกอยู่ในลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ผลผลิตได้มากกว่า และความยาวของรากมากกว่า จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ปุ๋ยละลายช้าที่ผสมปุ๋ย3สูตร (คือ0-2-13,13-2-2,3-10-5)มีความสามารถในการปลดปล่อยสารอาหารอย่างม่ำเสมอ ได้ดีกว่าปุ๋ยปกติสูตร15-15-15