การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตระหว่างยางคอมปาวด์เเละของเหลวที่มีคุณสมบัตินอนนิวโตเนียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับเเรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณวัฒน์ คัชมุข, ศิวกร อุดมเลิศปรีชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุมาศ ประทุมชาติ, สุกัญญา กึ่งกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมักมีกลุ่มคนที่ขับขี่เร็วเกินกำหนดในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการจำกัดความเร็วไว้ เช่น เขตชุมชนบริเวณซอยแคบซึ่งทำให้มีการสร้างลูกระนาดเพื่อบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องชะลอ ความเร็วของยานพาหนะลงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วเเต่อย่างไรก็ตามลูกระนาดก็ส่งผลเสียให้ผู้ขับขี่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนถึงแม้จะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำเพียงใดก็ยังได้รับแรงสะเทือนตามไปด้วยเช่นส่งผลเสียต่อระบบช่วงล่างและอุปกรณ์ของรถยนต์ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้สั้นลงโดยทางคณะผู้จัดได้เล็งเห็นถึงปัญหาข้างต้นจึงได้ศึกษาเเละพัฒนาวัสดุคอมโพสิตระหว่างยางคอมปาวด์เเละของเหลวที่มีคุณสมบัตินอนนิวโตเนี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับเเรงของวัสดุคอมโพสิต ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1)การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นลูกระนาดที่มีความสามารถในการดูดซับแรงได้ดีกว่าลูกระนาดยางทั่วไป 2)ได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาวัสดุคอมโพสิตต่อใช้งานต่อด้านวัสดุศาสตร์และวิศวะกรรมศาสตร์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ1)วัสดุคอมโพสิตมีประสิทธิภาพในการดูดซับแรงมากกว่าลูกระนาดยางทั่วไป