การพัฒนาสารชะลอการเน่าเสียของอาหารโดยใช้กรดแลคติกที่ได้จากการหมักเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนนท์ พรมจันทร์, รุจิกาญจน์ ธนโชติบุญพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดาว มงคลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการพัฒนาสารชะลอการเน่าเสียของอาหารโดยใช้กรดแลคติกที่ได้จากการหมักเปลือกผลไม้ ต้องการศึกษาการชะลอความเน่าเสียของอาหารด้วยการใช้กรดแลคติก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรดแลคติกที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ ทำให้ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะนำกรดแลคติกไปพัฒนาเป็นสารชะลอการเน่าเสียในรูปแบบผง