การพัฒนาระบบนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Arduino ร่วมกับการลอกเลียนแบบการเดินของมด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา สุยะ, ปวริศา เกษโกมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร, ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนาไป อย่างรวดเร็ว คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาระบบช่วยนำทางและอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าบนชั้นวางของให้กับผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ร่วมกับ Arduino และประยุกต์ใช้ ANT Algorithm ซึ่งเป็น Algorithm แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่มีแนวคิดจากพฤติกรรมวิธีการหาอาหารของมด นำมาใช้ในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางที่ต้องการ ในส่วนของ โปรแกรมจะใช้ ANT Algorithm ในการคำนวณหาเส้นทางและนำมาแสดงผล