สารอินทรีย์จากดีปลีและสมบัติทางยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทอฝัน แซ่ลิ้ม, นันท์ธนภัส มาศผล, รติกร แสงวิรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัลลภ คันธิยงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดีปลี ทั้งสารสกัดหยาบและสารที่แยกได้ เช่น piperlongumine , piperine และอนุพันธ์พวก amide ที่สังเคราะห์ขึ้นอย่างง่ายซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบและลดการรวมตัวกันของเกล็ดเลือด ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง แต่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากดีปลียังไม่ได้รับการพัฒนาไปเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับรักษาโรค ทั้งยังมีสารอินทรีย์พวก dimer ของ amide ที่พบในดีปลี ได้แก่ chabamide และ nigaramide ซึ่งอยู่ในรูปของผสมราซิมิค โดยโมเลกุลไครัลจะมีเพียงอิแนนทิโอเมอร์เดียวที่มีฤทธิ์เป็นยา ในขณะที่อีกอิแนนทิโอเมอร์หนึ่งมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะศึกษาการสังเคราะห์สารอินทรีย์จากดีปลีและอนุพันธ์ในรูปที่มีความบริสุทธิ์ทางอิแนนทิโอเมอร์ และนำไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ดีปลีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น