เครื่องลดปริมาณสารตกค้างประเภทโลหะหนักภายในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธพงศ์ สงวนหมู่, พงศธร ประยงค์พันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร ลิมปาวิภากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเครื่องลดปริมาณสารตกค้างประเภทโลหะหนักภายในอากาศมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างเครื่องที่สามารถลดปริมาณสารตกค้างประเภทโลหะหนักที่อยู่ในอากาศ โดยมีขั้นตอนกระบวนการดังนี้

  1. สูบสารละลายเรซิ่นจากถังเก็บสารละลายเรซิ่น สารละลายเรซิ่นจะไหลไปตามท่อที่สูบแล้วถูกนำไปปล่อยลงตรงท่อด้านบนแผ่นกรองเพื่อที่จะให้สารละลายเรซิ่นเคลือบแผ่นกรองไว้

2.ปล่อยอากาศที่มีสารตกค้างประเภทโลหะหนักปะปนอยู่เข้าไปในท่อด้านล่างของตัวเครื่อง

3.เมื่ออากาศที่มีสารตกค้างประเภทโลหะหนักปะปนอยู่ถูกปล่อยเข้าไปในเครื่องอากาศก็จะลอยขึ้นไปบนแผ่นกรองที่ถูกเคลือบด้วยสารละลายเรซิ่นอยู่

4.สารละลายเรซิ่นก็จะจับโลหะหนักเอาไว้ ด้วยคุณสมบัติของมันคือ เรซิ่นจะจับตัวกับโลหะหนัก

5.อากาศที่ถูกกรองแล้วก็จะผ่านแผ่นกรองออกมาออกไปยังท่อปล่อยออกด้านบน