การศึกษาประสิทธิภาพในกำจัดมอดข้าวสารด้วยสารสกัดจากใบและเมล็ดของสะเดาเทียบกับสารอะบาเม็กติน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกิตติ์ กุลวงศ์, ณัฐวุฒิ วัฒนาโยธิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากข้าวเป็นอาหารที่ได้รับคววามนิยมสูงเนื่องจากผู้คนส่วนมากมักจะรับประทานข้าวร่วมกับอาหารหรือเครื่องเคียงอื่นๆ เนื่องด้วยข้าวสามารถรับปทานร่วมกับอาหาอื่นได้จึงทำให้หลายประเทศนิยมรับประทานข้าวและส่งออกเป็นสินค้าหลักทางการเกษตร โดยส่วนใหญ่นิยมเก็บในรูปของสารเพราะสะดวกต่อการนำไปแปรรูปต่อ แต่ปัญหาหลักในการเก็บรักษาข้าวคือ มอดข้าวสาร แมลงชนิดหนึ่งที่เป็นศัตรูทางเกษตรที่ปนเปื้อนในโกดังเก็บผลผลิต และมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตอย่างมากหายยังปล่อยไว้ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดทำจึงได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการป้องกันข้าว โดยทั่วไปแล้ววิธีที่ใช้ป้องกันมอดก็มีอยู่หลายอย่าง เช่น การใช้สารอะบาเม็กติน แต่อาจทำให้ทำให้มีสารเคมีตกค้างได้ หรือวิธีอื่นอย่างการบรรจุข้าวในถุงสุญญากาศซึ่งมีข้อจำกัดคือ อาจเกิดการรั่วของบรรจุภัณฑ์ทำให้มอดสามารถเจริญเติบโตได้ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสกัดจากพืชที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดมอดข้าวสาร และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้สารสกัดจากพืชในการจัดการมอดข้าวสารต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดมอดข้าวสารของสารสกัดจากพืช

  2. เพื่อลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมงโดยใช้สารสกัดจากพืชแทน

วิธีดำเนินการ

ตอนที่ 1 การเตรียมมอดข้าวสาร

นำมอดข้าวสารมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อนำม่ใช้ในการทดลอง

ตอนที่ 2 การเตรียมสารสกัด

นำใบและเมล็ดสเดามาสกัด

ตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบและเมล็ดสะเดาในการกำจัดมอดข้าวสาร

แบ่งกรรมวิธีการทดลองเป็น 10 อย่าง คือ หยดสารสกัดจากเมล็ดสเดาที่ความเข้มข้น 5 10 15 20 สารสกัดจากใบสเดาที่ความเข้มข้น 5 10 15 20 สารอะบาเมกตินและ ไม่หยดสาร