การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของเอนไซม์คะตาเลสที่สกัดได้จากมันฝรั่ง แครอท และเปลือกกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติยาพร กิจสวน, กัญญาวีร์ สุวรรณไตรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพบเอนไซม์คะตาเลสในผักและผลไม้หลายชนิด

ทางผู้จัดทำจึงได้ศึกษาการสกัดเอนไซม์คะตาเลสที่ได้จากมันฝรั่ง แครอท และเปลือกกล้วยเพื่อนำมาศึกษา

ประสิทธิภาพในการสลายไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์และเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชะลอผมหงอก