ถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชพล ขวัญโพน, วิชชากร สุวรรณไตรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเปลือกผลไม้เหลือทิ้งชนิดต่าง ๆ มาเผาเป็นถ่าน แล้วนำถ่านที่เผาได้นั้นมาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์โดยวิธีทางเคมี และวิธีทางฟิสิกส์ พร้อมทั้งศึกษาว่าถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้ต่างชนิดกันที่ผลิตขึ้นโดยวิธีเดียวกัน