การสกัดสารสกัดหยาบจากใบเทียนกิ่งและขึ้นรูปผ้าปิดแผลโดยสร้างเส้นใยกระแสไฟฟ้าสถิต(electrospinning)เพื่อช่วยในการรักษาแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทยารัตน์ ไชยดี, จิรสุดา กิ่งบุตรโคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทั่วไปการเกิดแผลจะมีการซ่อมแซมตามกลไกของร่างกายเอง บางกรณีของการเกิดแผลนั้นทำให้การหายของแผลช้าลง โดยทั่วไปเราจะนำแผ่นปิดแผลมาช่วยในการห้ามเลือด ดูดซับ และป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกาย จากการหาข้อมูลพบว่าใบเทียนกิ่งมีฤทธิ์ที่ช่วยในการรักษาแผล สมานแผล และช่วยในการดูดซับสารคัดหลั่งได้ จึงได้นำใบเทียนกิ่งมาสกัดหยาบด้วยตัวละลายที่ต่างกันเพื่อหาสารสกัดหยาบจากตัวละลายที่เหมาะสมการศึกษาครั้งนี้ใช้พอลิเมอร์ชนิดPVA และสารละลายไหมไฟโบรอินมาผสมด้วยเพื่อให้สามารถขึ้นรูปได้ โดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่งที่มีวิธีไม่ซับซ้อน โดยมีงานวิจัยที่กล่าวถึงการขึ้นรูปในเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง โดยการหาสภาวะที่เหมาะสมแก่การขึ้นรูปได้แก่ การฉีดสารละลายพอลิเมอร์ในแนวเฉียง45องศา เพื่อได้ความหนาของเส้นใยและปริมาณหยดของพอลิเมอร์ที่หลุดออกน้อยที่สุด แลสภาวะที่เหมาะสมที่ความเข้มข้นที่15% w/v ศักย์ไฟฟ้าที่15kV และ ระยะห่างระหว่างปลายเข็มและแผ่นรองรับที่15 เซนติเมตร จึงประยุกต์กับวิธีการทดลองโดยการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบใบเทียนกิ่ง สารละลายไหมไฟโปรอินและพอลิเมอร์PVA โดยใช้อัตรา 1:1:0,1:2:0,2:1:0,1:1:1,2:1:1,1:2:1และ1:1:2 เพื่อได้อัตราส่วนที่เหมาะสมแก่การขึ้นรูป โดยกำหนดค่าสภาวะทั้งหมด ตามงานวิจัยข้างต้นและนำแผ่นปิดแผลทั่งหมดที่ขึ้นรูปได้มาตรวจสอบด้วยเทคนิคSEM ด้วยกำลังขยาย 5000x เพื่อส่องดูพื้นผิวของเส้นใย และเทคนิคDSC เพื่อดูสมบัติทางความร้อนและความเสถียรต่อความร้อน และความยืดหยุ่นของเส้นใยไหมด้วยเทคนิค tensile strength

คาดว่าจากการทดลองจะได้อัตราส่วนของสารสกัดหยาบจากใบเทียนกิ่ง สารละลายไหมไฟโบรอินและพอลิเมอร์PVA ที่เหมาะสมแก่การขึ้นรูปแผ่นปิดแผล