การสกัดสารยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและแอลฟากลูโคซิเดสจากเห็ดโคน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสรา เสียงล้ำ, ธณพร พันธุ์ออน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเอทิลแอซิเตตและสารสกัดเมทานอลจากเห็ดโคน และแยกสารออกฤทธิ์ดังกล่าวด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี สารสกัดเอทิลแอซิเตต