การสกัดสารไมทราไจนีนในใบกระท่อม เพื่อนำไปต่อยอดกับสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อนำไปทำลูกประคบสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัคร นาโสม, นภัสรพี พาหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางกลุ่มผู้จัดทำนั้นได้ศึกษาและสกัดสารสารไมทราไจนีนที่สามารถพบได้ในใบกระท่อมซึ่งเป็นพืชที่สามารถพบได้ในเขตุภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และนำไปผสมกับสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศไทยตามภูมิปัญญาเดิม เพื่อนำไปทำลูกประคบซึ่งลดอาการปวดในบริเวณกล้ามเนื้อได้