เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดย่อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรวิศร์ ปราชญ์เปี่ยมสุข, ปกรณ์เกียรติ คำชุ่ม, ณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล บัวอุไร, สมโชค เรืองอิทธินันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดย่อม หรือ mini air quality station มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าเพื่อ ประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถพกพาไปในสถานที่ต่างๆ หรือสามารถนำไปติดตั้งไว้ตามบริเวณห้องประชุมหรือห้องอเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อที่จะใช้ในการวัดค่าหรือวัดคุณภาพของอากาศหรือสภาพอากาศ ณ บริเวณนั้นๆ และทำการวิเคราะห์ว่าบริเวณนั้นควรปรับปรุงในด้านใดบ้าง

โดยข้อมูลหรือค่าที่เครื่องมือนี้สามารถวัดได้มีหลายปริมาณคือ ปริมาณของออกซิเจน ปริมาณของคาร์บอนมอนออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณของฝุ่น PM2.5 รวมถึงค่าความชื้นและปริมาณฝน และปริมาณอื่นๆ โดยเป็นการรายงานผลการวัดค่าออกมาพร้อมๆ กันหลายๆ ค่าภายในการรายงาน 1 ครั้ง โดยมีการรายงานข้อมูลผ่านการแจ้งเตือนผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น line หรือ บน website

ซึ่งทางผู้พัฒนาโครงงานมองว่า การที่ใช้กูเกิ้ลหรืออินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะเสียเวลาและได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ผู้พัฒนาจึงเลือกที่จะทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพือความสะดวกและประหยัดเวลาในการทราบข้อมูลคุณสภาพอากาศและสภาพอากาศ ณ บริเวณนั้นๆ