เคมีพฤษศาสตร์ และ อนุภาคนาโนของโลหะ ที่สังเคราะห์จากสารชีวภาพของเพกา สำหรับการต้านแบคทีเรียและการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รษิตวิชญ์ พานิชวัฒนา, กานต์ หัสแดง, สุวัฒนา ดลขุนทด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภกร บุญยืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือก Oroxylum indicum (L. ) Kurz ที่ฝังอนุภาคนาโนเงิน (Oi-AgNPs) ซึ่งมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์สูตรนาโนกระบวนการการสังเคราะห์นั้นรวมไปถึงการเติมสารละลาย AgNO3 (1 mM) และการเปลี่ยนสีของสารสกัดจากน้ำตาลอ่อนไปสู่สีน้ำตาลเข้ม ซึ่งยืนยันการก่อตัวของอนุภาคนาโนเงิน นอกจากนี้ การหาลักษณะเฉพาะของ Oi-AgNPs ที่สังเคราะห์ได้กระทำโดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีและกล้องจุลทรรศน์ที่แตกต่างกัน สเปกตรัม FTIR ของ So-AGNP ปรากฏพีกการสั่นของสารกลุ่มโพลีฟีโนลิกไฮดรอกซิล ซึ่งมีผลในการรักษาความเสถียรของอนุภาคนาโน ในการใช้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น TEM, XRD, และ EDX พบว่า Oi-AgNP ที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นผลึกและมีรูปร่างเป็นทรงกลม โดยมีขนาดโดยเฉลี่ยคือ 21.49 ± 0.32 นาโนเมตร และปรากฏพีคของเซอร์เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์ (LSPR) ที่ประมาณ 420 นาโนเมตร ค่าศักย์ไฟฟ้าซีตาที่ −39.1 mV ชี้ให้เห็นว่า AgNPs นั้นมีความเสถียร Oi- AgNPs แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบ นอกจากนั้นยังปรากฏฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต่อแบคทีเรียแกรมบวก (Staphylococcus aureus) และแบคทีเรียแกรมลบ (Escherichia coli) อนุภาคนาโนที่สังเคราะห์จากพฤกษเคมี Oi-AGNP จึงสามารถใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านแบคทีเรียในการรักษาภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ได้