เครื่องตรวจวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ด้วยวิธีสะท้อนแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร, เพียรแทนคุณ เพียรภายลุน, ณัฐธนนท์ วังไตรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ ประไพเพชร, ณัฐพล บัวอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกและส่งออกพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพของพืช ดังนั้นปัญหาที่เกษตรกรต้องพบเจอ คือการที่ต้นพืชอาจได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือติดโรคระบาด ทำให้ต้องมั่นตรวจสอบสุขภาพของพืช ทีมผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพใบพืชโดยอ้างอิงจากปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ โดยตัวเครื่องวัดจะอาศัยหลักการดูดกลืนและสะท้อนแสงของคลอโรฟิลล์แล้วใช้เซนเซอร์วัดปริมาณแสงที่เข้ากระทบแล้วแปลงเป็นปริมาณคลอโรฟิลล์โดยอาศัยสมการที่สร้างมาจากการพล็อตกราฟชุดการทดลองที่สกัดคลอโรฟิลล์ออกมาโดยตัวทำละลายเพื่อให้ได้ปริมาณจริง โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจเช็คสุขภาพของผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว