การศึกษาประสิทธิภาพของเเตนเบียนไข่ไตรโคเเกรมม่า Trichogramma spp. ที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรต่างกันในการเบียนไข่ของหนอนใยผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนะใด ทับทิมไสย์, อรปรียา ถนัดค้า, นวรัตน์ สาริกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา แสนทวีสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของเเตนเบียนไข่ไตรโคเเกรมม่า Trichogramma spp. ที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรต่างกันในการเบียนไข่ของหนอนใยผัก

Study of the efficiency of Trichogramma spp. fed with different food formulas in parasitizing the eggs of vegetable mealworms.