การศึกษาประสิทธิภาพน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมกับน้ำหมักฮอร์โมนไข่เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ Koshihikari สำหรับพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวธกา ผุยชา, สิริรดา หงษ์แสงไทย, จีรวรรณ จันทะอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิศา ราชปัญญา, ธัญวรัตน์ จันทร์สนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

  1. เพื่อศึกษาการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมกับฮอร์โมนไข่ในการเร่งการเจริญเติบโตของข้าวญี่ปุ่น พันธุ์ Koshihikari

2.เพื่อศึกษาระยะเวลาในการเติบโตของข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ Koshihikari โดยใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมกับฮอร์โมนไข่