การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากสารสกัดโพลีฟีนอลในใบชาเขียวเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรภร นนธิราช, น่านนารา ถีทัน, วรัญญา กรเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา มีสำราญ, วีณา เหมือนทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากสารสกัดโพลีฟีนอลในใบชาเขียวเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อ Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans ของสารโพลีฟีนอลในใบชาเขียว พร้อมทั้งพัฒนาสารสกัดโพลีฟีนอลในใบชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์เยลลี่ที่สามารถลดเชื้อ Streptococcus mutans โดยการสกัดปริมาณสารโพลีฟีนอลในใบชาเขียว ด้วยวิธี Folin-Ciocateu phenol reagent เริ่มจากการเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) และสร้างกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก สกัดใบชาเขียวแก่น้ำหนัก 2, 4, 6 และ 8 กรัม จากนั้นคำนวณหาความเข้มข้นของสารโพลีฟีนอลในใบชาเขียวโดยใช้กราฟมาตรฐานกรดแกลลิก ในหน่วยไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรได้ 5.94, 14.68, 32.16 และ 67.12 ตามลำดับ นำสารสกัดโพลีฟีนอลในใบชาเขียวที่ความเข้มข้นดังกล่าวมาทดสอบประสิทธิภาพในการลดเชื้อ S.mutans โดยนำเชื้อมาเลี้ยงบนอาหาร blood agar บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C ที่มี 5% CO2 นาน 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นหยดสารสกัดโพลีฟีนอลที่ได้จากใบชาเขียวแต่ละความเข้มข้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เพาะ S.mutans ไว้ แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C ที่มี 5% CO2 นาน 48 ชั่วโมง หาค่าโซนเฉลี่ยในการยับยั้งเชื้อ S.mutans ดีที่สุดได้ 13.14 มิลลิเมตร ที่ความเข้มข้น 67.12 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สร้างผลิตภัณฑ์เยลลี่ โดยใช้สารสกัดชาเขียวความเข้มข้นสูงสุด 26.28% เจลาตินปลา 3.42% น้ำตาลหญ้าหวาน 46.58% กรดมาลิก 19.79% ผงวุ้น 3.42% ทดสอบสมบัติของเยลลี่พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ยได้ผลดั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เยลลี่มีค่า pH 6.2 ระยะเวลาในการละลายในน้ำลายของผลิตภัณฑ์เยลลี่ 2.42 นาที ประสิทธิภาพในการละลายของผลิตภัณฑ์เยลลี่ในอุณหภูมิภายนอก 51.7 °C เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เยลลี่โดยเครื่อง BRAVO Food Texture Analyzer Model TA Prime Hardness 6.85 ±1.83 (N) Gumminess 6.55 ±1.35 (N) และ Chewiness 21.63 ±6.27 (N)

คำสำคัญ: โพลีฟีนอล; Streptococcus mutans