การศึกษาและเปรียบเทียบการระบายน้ำของกระถางต้นไม้ที่ทำจากขุยมะพร้าวและกระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราพร บุ้งรุ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เวณิกา รอดลันดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถุงดำเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการนำมาปลูกต้นไม้เพราะราคาถูกและเคลื่อนย้ายได้ง่ายแต่ในทางกลับกันถุงดำนั้นมีผลเสียที่ตามมาหลายด้าน ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดว่ากระถางที่คณะผู้จัดทำได้คิดค้นขึ้นมาจะช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดได้เช่น ปัญหาการเกิดการปนเปื้อนในดิน ปัญหาการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี ดังนั้นกระถางต้นไม้ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารวมทั้งยังเป็นธาตุอาหารให้แก่พืชอีกด้วย