แบตเตอรี่จากคาร์บอนไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐภูมิ ไชยปัญญา, นายฐปนวัฒน์ แสงมณี แสงมณี, สิริยา อภัยพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชนก มีสำโรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำเอาไม้ไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ ท่อนไม้ ของไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ไม้มะขาม ไม้ยางนา ไม้ขี้เหล็ก และไม้ยูคาลิปตัส มาเผาเพื่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนำไปผ่านกระบวนการในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า