แผ่นดูดซับเสียงจากเศษไม้ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ละอองดาว เทพขาม, ณิชกานต์ อุ่นเจริญ, พิรัญญา ศรีวรรณนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมใจ ธรรมขันธ์, รัฐพล แสนมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำเศษไม้ไผ่มาขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้วนำไปตรวจสอบความสามารถในการดูดซับเสียงเมื่อเทียบกับแผ่นดูดซับเสียงมาตรฐานว่ามีความสามารถในการดูดซับเสียงแตกต่างกันมาก-น้อยเพียงใด