การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ไคโตซาน-ซิลเวอร์นาโน แบบฟิลม์และบีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัชบงกช หมอทรัพย์, ณภัทร โกเมนเอก, พัชรวลัย วงศ์สุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไคโตซานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับแก้ปัญหาการใช้ตัวรีดิวซ์ที่เป็นพิษไปออกซิไดซ์Silver nanoparticleน เพราะ ไคโตซานเป็นสารที่สกัดได้จากวัสดุธรรมชาติอย่างเปลือกกุ้ง เปลือกหอย และ กระดองปู จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังมีความสามารถในการป็นตัวรีดิวซ์ที่ดีเนื่องจากมีหมู่เอมีน จึงมีการสร้าง Chitosan-Silver nanoparticle ขึ้น แต่เนื่องจาก นาโนพาติเคิล ที่ได้ยังอยู่ในรูปสารละลายมีขีดจำกัดในการใช้งานเช่นการพกพา จึงมีการทำสารละลายดังกล่าวให้อยู่ในรูปของฟิล์ม แต่ฟิล์มยังคงเปราะบางขาดง่ายใช้งานลำบาก คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการขึ้นรูป Chitosan-Silver nanoparticle ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ของสารละลายที่ขึ้นรูป โดยเบื้องต้นได้ศึกษากับการขึ้นรูปเป็นฟิล์มกับเม็ดบีดเพื่อพัฒนาคความแข็งแรงควทน และจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปล่อยซิลเวอร์นาโนออกมาจาก Chitosan-Silver nanoparticle ที่ขึ้นรูปแล้ว เพื่อพัฒนาการใช้งานนาโนพาติเคิลให้สะควกยิ่งขึ้น