ทุ่นดูดซับน้ำมันจากยางพาราด้วยการดัดแปลงพื้นผิวแบบเข็มนาโนของซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมนวรรณ ผลาธิคุณ, จันทร์เจ้า กุญชรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีสถานการณ์น้ำมันรั่วมากขึ้น เนื่องจากเกิดการผิดพลาดจากการขุดเจาะน้ำมัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การเกษตร การท่องเที่ยว และการขนส่งทางเรือ ทางเราจึงคิดพัฒนาวัตถุดูดซับน้ำมันที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ซึ่งยางพาราคือพืชเศรษฐกิจทางภาคใต้ ยางพารามีน้ำหนักเบาและลอยน้ำได้ และเอามาดัดแปลงพื้นผิวด้วยเข็มนาโนซิงค์ออกไซค์ ซึ่งซิงค์ออกไซค์ไม่ละลายน้ำ ทางเราจึงได้นำมาพัฒนาเป็นทุ่นดูดซับน้ำมัน ซึ่งไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสามารถนำไปใช้ซ้ำได้จนกว่าจะเสียสภาพ