ทุ่นผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการออกเเบบทางฟิสิกส์เพื่อให้ได้พลังงานสูงสุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวเดช บัวผุด, สรรเพชร สุขอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถิติ เลื่อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นใช้ถ่านหิน เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตซึ่งก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เราจึงมองหาพลังงานทางเลือกซึ่งก็คือพลังงานกลจากคลื่นน้ำ เราจึงเอาพลังงานกลจากคลื่นน้ำเพื่อมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ทุ่นผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการออกเเบบทางฟิสิกส์เพื่อให้ได้พลังงานสูงสุด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปร่างของทุ่นที่แตกต่างกันซึ่งมีผลต่ออัตราการผลิตกระแสไฟฟ้า 2) เพื่อสร้างทุ่นที่รับค่าการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ Real time โดยจะออกแบบรูปทรงทุ่น 4 แบบ คือ ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงลูกข่างและรูปร่างจากการจำลองขึ้นมาผ่านโปรแกรม Fusion 360 จากกฎของฟาราเดย์เมื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าฟลักซ์จะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โดยจะออกแบบทุ่นที่ผลิตไฟฟ้าได้ออกแบบให้สามารถเก็บค่าได้แบบ Real time เพื่อลด Error จากการเก็บค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาเปรียบเทียบที่ได้ระหว่าง 4 รูปทรง โดยจะเก็บค่าอย่างละ 100 ค่า ขั้นเก็บค่าทดลองเป็นเวลา 10 วัน วันละ 10 ค่า ซึ่งในทางทฤษฎีทุ่นแบบทรงกลมจะสามารถรับแรงจากคลื่นน้ำได้ทุกทิศทางเลยทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าทรงกระบอกซึ่งสามารถทำได้แค่การเคลื่อนที่แค่ทิศทางเดียว ทรงลูกข่างนั้นเป็นการผสมระหว่างทรงกลมและทรงกระบอกซึ่งคาดว่าในทางปฎิบัติจะผลิตกำลังไฟได้มากที่สุด ส่วนรูปร่างจากการจำลองขึ้นมาผ่านโปรแกรม Fusion 360 นั้นจะต้องรอดูผลลัพธ์แต่คาดว่าผลลัพท์จะไม่ต่างกับแบบที่ออกแบบเองมากนัก