ที่นั่งวัดแรงกดทำนายผลเสี่ยงการเกิดโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณัชญ์ จุลษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่นั่งวัดแรงกดทำนายผลเสี่ยงการเกิดโรค มีจุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะสร้างที่นั่งวัดแรงกดทำนายผลเสี่ยงการเกิดโรค ซึ่งใช้การเก็บค่าแรงกดของแต่ละจุดที่นั่งมาคำนวณด้วยระบบฐานข้อมูลแล้วทำนายผลเสี่ยงจากการนั่งในรูปแบบท่าต่างๆนั้นๆเป็นเวลานาน มีส่วนเพื่อช่วยในจัดการระบบและท่านั่งของแต่ละบุคคลให้เหมาะและดีต่อสุขภาพ สามารถอธิบายได้ว่าในแต่การนั่งนั้นจะเกิดน้ำหนักไหลไปในส่วนต่างๆที่ต่างกันของกล้ามเนื้อซึ่งหากกล้ามเนื้อส่วนแต่ละส่วนหากมีการกดทับที่มากไปอาจทำให้เกิดอาการณ์ปวดในรูปแบบต่างๆได้