เก้าอี้นั่งชักโครกช่วยพยุงการลุกนั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณาธิป บุญทอง, ธีร์วรา ดือราแม, ไพศาล มะรอเซะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเก้าอี้นั่งชักโครกช่วยพยุงการลุกนั่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการลุกนั่งที่ถูกต้องจากเก้าอี้

ของผู้ใช้ที่มีปัญหาการลุกนั่ง 2) ศึกษาการประดิษฐ์เก้าอี้นั่งชักโครกช่วยพยุงการลุกนั่ง 3) ศึกษาประสิทธิภาพเก้าอี้

นั่งชักโครกช่วยพยุงการลุกนั่ง โดยเริ่มศึกษาจากผู้ใช้ที่มีปัญหาในการลุกนั่ง 3 แบบ คือ 1.ท่าลุกนั่งจากเก้าอี้ในผู้ใช้

ที่มีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทมีอาการปวดร้าวลงขา 2.ท่าลุกนั่งจากเก้าอี้แบบมีที่จับส าหรับ

ผู้ใช้ที่มีความสามารถในการทรงตัวต่ า 3.ท่าลุกนั่งลดแรงกระแทก หรือผู้ใช้มีอาการหัวเข่าเสื่อม จากการศึกษา

วิธีการลุกนั่งที่ถูกต้องพบว่าการลุกนั่งมีวิธีการที่เหมือนกันคือให้เกร็งกล้ามเนื้อหน้าขา ค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นหรือลง

อย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันน้ าหนักลงบริเวณหัวเข่า หรือใช้กำลังจากส่วนหลังในการลุกนั่ง ซึ่งอาจท าให้กระดูกสันหลัง

เคลื่อนตัวได้จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการออกแบบเก้าอี้นั่งชักโครกช่วยพยุงการลุกนั่ง โดยให้

เบาะรองนั่งสามารถปรับระดับได้ มีการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล จากการศึกษาการประดิษฐ์เก้าอี้นั่งชักโครก

ช่วยพยุงการลุกนั่ง พบว่าเก้าอี้นั่งชักโครกช่วยพยุงการลุกนั่ง ท าด้วยสแตนเลส มีความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว

55 เซนติเมตร สูง 65 เซนติเมตร มีราวจับช่วยพยุงเวลาลุกนั่ง ลักษณะบริเวณฐานก้นมีเบาะรองนั่งที่สามารถดัน

ฐานก้นให้ท ามุม 60 องศา กับแนวระดับ ควบคุมการยกระดับด้วยรีโมทคอนโทรล และเมื่อท าการศึกษา

ประสิทธิภาพของเก้าอี้นั่งชักโครกช่วยพยุงการลุกนั่ง พบว่าระยะเวลาการนั่งเฉลี่ย 1.29 นาที น้ าหนักของผู้ใช้ไม่ได้

ส่งผลต่อการยกขึ้นหรือยกลง ผู้ใช้ที่มีอาการปวดหัวเข่าขณะลุกยืนให้ความเจ็บปวดขณะลุกนั่งโดยไม่ใช้นั่งเก้าอี้ชัก

โครกพยุงการลุกยืน ระดับความเจ็บปวดเต็ม 5 คะแนน เมื่อใช้เก้าอี้ชักโครกพยุงการลุกยืน ระดับความเจ็บปวด

ฐานนิยมอยู่ที่ 2 คะแนน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เก้าอี้ชักโครกพยุงการลุกนั่งพบว่าความพึง

พอใจโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก