อุปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงโดยมรผู้ดูเเลคนเดียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รฐนนท์ เล็กใจซื่อ, นิศาชล แสงแก้ว, ภัคจิรา บรรจงช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงโดยมีผู้ดูแลคนเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ เคลื่อนย้ายผู้ติดเตียงโดยมีผู้ดูแลคนเดียวศึกษาการประดิษฐ์อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงโดยมีผู้ดูแลคนเดียว ศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงโดยมีผู้ดูแลคนเดียว ดำเนินการโดยการศึกษาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงโดยมีผู้ดูแลคนเดียวพบว่าผู้ดูแลจะมีอาการปวดหลังจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ป่วยรู้สึกไม่ปลอดภัยขณะทำการเคลื่อนย้าย อุปกรณ์เคื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้ทำการออกเเบบและประดิษฐ์มี 2 ชนิด คือ เสื้อพยุงหลัง สำหรับผู้ดูแล เบาะรองนั่งสำหรับผู้ป่วย การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงโดยมีผู้ดูแลคนเดียวโดยนำไปทดลองและใช้งานจริงพบว่าผู้ดูแลมีความพึงพอใจในหัวข้ออาการบาดเจ็บของผู้ดูแลหลังจากการใช้อุปกรณ์ อยู่ในความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ยทุกหัวข้อการประเมินอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก ส่วนผู้ป่วยมีความพึงพอใจในหัวข้อความรู้สึกปลอดภัยขณะเคลื่อนย้าย อยู่ในความพึงพอใจระดับมากที่สุดโดยเฉลี่ยทุกหัวข้อการประเมิน อยู่ในความพึงพอใจระดับมากเช่นกัน