เครื่องมือแกะเมล็ดสะตอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวดี นามอยู่, อารียา นันตา, อรทัย แสงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เครื่องมือแกะเมล็ดสะตอ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแกะเมล็ดสะตอ ศึกษาการทำเครื่องมือแกะเมล็ดสะตอ ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือแกะเมล็ดสะตอ ดำเนินการโดยการศึกษาการแกะเมล็ดสะตอพบว่าการแกะเมล็ดสะตอมี 2 วิธี คือแบบครึ่งเมล็ดและแบบเต็มเมล็ด ตัวเครื่องมือเป็นคีม และดัดแปลงปากคีมเป็นคมมีดให้สามารถแกะเมล็ดสะตอได้ 2 วิธี เครื่องมือแกะเมล็ดสะตอได้ทำการออกแบบและสร้างมีลักษณะ คือ ตัวคีมมีความยาว 17 เซนติเมตร ความกว้างระหว่างด้ามจับ 7 เซนติเมตร ปากบนใช้แกะแบบครึ่งเมล็ดมีลักษณะเป็นหัวลูกศร ส่วนปากล่างใช้สำหรับแกะแบบเต็มเมล็ดมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมีความโค้งที่เหลี่ยม การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือแกะเมล็ดสะตอ คือให้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้ชำนาญการแกะเมล็ดสะตอกับบุคคลทั่วไปมาทดลองใช้เครื่องมือแกะเมล็ดสะตอ

ให้ผู้ชำนาญการแกะเมล็ดสะตอโดยเครื่องมือ ใช้เวลาทำ 10 นาที ได้จำนวนเมล็ดแบบเต็มกับแบบครึ่งเมล็ดมากกว่าการใช้มีด แล้วประเมินความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือแกะเมล็ดสะตอผู้ชำนาญการทุกข้อมาเฉลี่ยอยู่ในระดับความพอใจมาก ส่วนบุคคลทั่วไปแกะเมล็ดสะตอโดยใช้เครื่องมือ ใช้เวลาทำ 10 นาที ได้จำนวนเมล็ดแบบเต็มกับแบบครึ่งเมล็ดมากกว่าการใช้มีดเช่นกัน ประเมินความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือแกะเมล็ดสะตอของบุคคลทั่วไปทุกข้อมาเฉลี่ยอยู่ในระดับความพอใจมากที่สุด