การศึกษาประสิทธิภาพของสารแทนนินจากใบหูกวางเพื่อเลี้ยงปลาทองสายพันธุ์โคเมท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณีรนุช สีธิคำ, พัชริญา ดวงฟู, อชิรญา วุฒิธนูทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อมฤทัย ใจอินทร์, ทวีวัฒน์ มณีจักร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารแทนนินจากใบหูกวางเพื่อเลี้ยงปลาทองสายพันธุ์โคเมท โดยได้ศึกษา แล้วได้ว่า ควรมีอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นสารละลายแทนนินกับนํ้า จํานวน 4 สูตร คือ 10ppm 20ppm 30ppm และ40ppm เปรียบเทียบกับชุดการทดลองที่ไม่ได้ใส่สารละลายแทนนิน แล้วศึกษาถึงคุณสมบัติทางกายภาพของปลาทองสายพันธุ์โคเมทจากสีของเกล็ดปลาทองสายพันธุ์โคเมทว่ามีสีที่เข้มขึ้นหรืออ่อนลง โดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop ในการเทียบสี เปรียบเทียบปริมาณไนเตรตในน้ำ และ ออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ