การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดจากต้นไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัณยพงศ์ พุทธวงศ์, กฤตภาส บุญเรือง, กรภัทร์ คงพิริยะภิญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกกานต์ เนตรรัศมี, ณัฏฐณิชา จันทร์ปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมถึงภาวะโลกร้อนซึ่งมีผลกระทบหลายอย่าง ทำให้มนุษย์เกิดความสนใจ และตระหนักถึงเรื่องนี้ มากขึ้น ปัจจุบันจึงมีการ คิดค้นพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น เพื่อหวังนำมาทดแทนพลังงานต่างๆ ที่ใกล้จะหมดไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดมลพิษที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน    ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าพลังงาน ไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถลดมลพิษจากการผลิตพลังงานแบบเดิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง                ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน    โดยทางคณะผู้จัดทำเลือกศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากต้นไม้ โดยเลือก ต้นไม้ ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) , มีเทน (CH4),  ไนตรัสออกไซด์(N₂O)                       และสารมลพิษต่างๆ   เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ และป้องกันการเกิดภาวะโลกร้อน