การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบฟีนอลิกและแอนโทไซยานิน ในการชะลอการละลายของไอศกรีม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาวีร์ จุลบุตร, ชนกานต์ ชามาตย์, ณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัศ​พงษ์​ อุประวรรณา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง และมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารสกัด สารประกอบฟีนอลิกและแอนโทไซยานินที่เหมาะสมในการชะลอการละลายของไอศกรีม อีกทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชะลอการละลายของไอศกรีม ของสารสกัดสารประกอบฟีนอลิกและแอนโทไซยานิน จากพืชต่างชนิด โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ สตรอว์เบอร์รี เมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี เมล็ดข้าวก่ำล้านนา รำละเอียดข้าว ไรซ์เบอร์รี และรำละเอียดข้าวก่ำล้านนา โดยผู้ศึกษาจะทำการทดลองกับสารประกอบฟีนอลิกและแอนโทไซยานิน ที่สกัด จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เอทานอล 50% (v/v) เป็นตัวทำละลาย และผู้ศึกษาจะใช้อัตราส่วน ตัวอย่างพืช ต่อเอทานอล 1:5,1:10 และ1:20 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v) เพื่อหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและแอนโทไซยานิน ซึ่งผู้ศึกษาจะนำอัตราส่วนที่ดีที่สุดของตัวอย่างพืช ต่อเอทานอล 50% (v/v) ของแต่ ละกลุ่มตัวอย่างมาสกัดสารประกอบฟีนอลิกและแอนโทไซยานิน หลังจากนั้นนำสารสกัดที่ได้ผสมในไอศกรีม แล้วจึงเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกและแอนโทไซยานินในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่นำไปใส่ในไอศกรีม เพื่อหาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของสารประกอบฟีนอลิกและแอนโทไซยานินในการชะลอการละลายของไอศกรีม