กำแพงเลียนแบบโครงสร้างรากหญ้าแฝก 3 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร จันทร์แก้ว, ดนุเดช คงคาไหว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สถานการณ์ดินโคลนถล่มจะส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง และดินโคลนถล่มอาจมาปิดกั้นเส้นทางจราจรจึงส่งผลต่อระบบคมนาคมขนส่งเป็นอย่างมาก และจากการศึกษาหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงเหมือน กำแพง ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี โครงสร้างรากประสานกันแน่น ทำให้สามารถยึดเกาะ โมเลกุลของดินได้ดี ทำให้ดินแน่นแข็งแรง และไม่พังทลายได้ง่าย ดังนั้นจากการนำเอาลักษณะทางสัณฐาน วิทยาของรากหญ้าแฝกที่มีลักษณะเด่นในการยึดเกาะโมเลกุลของดินมาเลียนแบบโดยใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นเพื่อนำไปพัฒนาเป็นแกนโครงสร้างของกำแพง จะได้กำแพงที่มีความแข็งแรงและสามารถต้านแรงกระแทกจำกัดดินโคลนถล่มได้ โดยพัฒนาให้แกนโครงสร้างสามารถที่จะยึดเกาะโมเลกุลของ ซีเมนต์เหมือนกับการยึดโมเลกุลของดินและสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือน แรงบีบอัด การรับน้ำหนัก และปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความแข็งแรงของกำแพง เพื่อนำกำแพงที่ได้มาใช้เป็นแนวกำแพงกั้นดินโคลนถล่ม และยังมี การติดตั้งเซนเซอร์สำหรับวัดปริมาณน้ำฝน และเซนเซอร์วัดความสั่นสะเทือน ทั้งนี้เพื่อทำนายโอกาสการเกิด ดินโคลนถล่มและจะรายงานผลแบบ real time ตลอดจนมีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมารณดิน และมีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดดินโคลนถล่ม เมื่อเกิดดินโคลนถล่มมาสัมผัสเซนเซอร์ จะมีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชนให้รับทราบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน