กำจัดศัตรูพืชด้วยสารสกัดจากต้นโหระพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญยานุช เตี้ยชู, ติสรณ์ แสงแพง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรกรเผชิญกับปัญหาเรื่องศัตรูพืช ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรลดน้อยลง โดยวิชากำจัดศัตรูพืชมีมากมาย ทั้งการกำจัดพืชทางกายภาพ และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเกษตรกรมักนิยมใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อประสิทธิที่ดีกว่าทางกายภาพ ซึ่งการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดค้นสารสกัดจากต้นโหระพาที่สามารถกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน