แท่งกระดาษถ่านกัมมันต์นาโนซิงค์ออกไซด์ดูดซับกลิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลักษณ์ ประกิ่ง, ณัชชานันท์ มะละกา, ณัฎฐธิดา ไชยกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาแท่งกระดาษถ่านกัมมันต์นาโนซิงค์ออกไซด์ดูดซับกลิ่นมีจุดประสงค์เพื่อ 1) ผลิตถ่านกัม มันต์จากวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับกลิ่น ได้แก่เปลือกทุเรียน กะลามะพร่าว และปล่องไม้ไผ่ 2) ศึกษา ความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการแช่ผงถ่านและผงใบเตย 3) ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นของ แท่งกระดาษถ่านกัมมันต์นาโนซิงค์ออกไซด์ 4) สร้างผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาดูดซับกลิ่น ผลปรากฏว่า 1) วัสดุที่มีความ เหมาะสมต่อการเป็นวัสดุดูดซับที่มีรูพรุนมากที่สุดคือ ผงถ่านไม้ไผ่ ผงถ่านกะลามะพร้าว และผงถ่านเปลือก ทุเรียน ตามลําดับ 2) ความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการแช่ผงถ่านและผงใบเตยที่ความเข้มข้น 3% นาน 90 นาที ทําให้ผงถ่านมีความพรุนเพิ่มขึ้น มีพื้นที่ผิวมากขึ้น 3) ประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นของแท่ง กระดาษถ่านกัมมันต์นาโนซิงค์ออกไซด์ จากการหาค่าการผ่านระบบของกลิ่นสามารถดูดซับกลิ่นโทลูอีนที่ใช้ใน การทดสอบได้ 40 กรัม จากการใช้ถ่านเพียง 200 กรัม 4) เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของผงถ่านและผงใบเตยมาก ขึ้น ยิ่งมีระยะเวลาการดูดซับกลิ่นจนกว่าจะเกิดสมดุลของการดูดซับกลิ่น ถ้าใช้แท่งถ่านหลายแท่งดูดซับกลิ่น ในตู้เสื้อผ้า หรือในตู้เย็นก็จะสามารถดูดซับกลิ่นได้เร็ว และนานมากกว่า 7 วัน 5) แท่งถ่านที่หมดอายุการใช้งานหรือถึงจุดสมดุลของการดูดซับ สามารถนํามาใช้เป็นแท่งถ่านเชื้อเพลิงได