แผ่นกาวดักแมลงเคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ป้องกันเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ สิงห์เสน, กุลกัลยา คำใหญ่, รุ่งนภา ศรีรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง, ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงศัตรูพืช สามารถจำแนกได้ตามลักษณะการเข้าทำลาย ได้แก่ ชนิดการเข้าทำลายดิน,ชนิดทลายใบ,ชนิดทำลายฝัก (สถาบันพืชไร่,2557) แมลงศัตรูพืชสามารถสร้างความเสียหายในแต่ละช่วงของพืชได้ต่างกันและมีหลายชนิด การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองในการนำแผ่นพลาสติกสีเหลือง นำถุงพลาสติกใสสวมไว้ชั้นนอกและเทกาวเหนียวบนถุงพลาสติกหรือการใช้สารเคมีป้องกันแมลงศัตรูพืช(Srinivasan et al,2009) ซึ่งจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจกาวทำกับดักความเหนียวที่ใช้ยางธรรมชาติและใช้เส้นใยฟางข้าวมาผลิเป็นแผ่นกาว จึงสามมารถย่อยสลายได้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1.เพื่อศึกษาความเข้มข้นของนาโนซิงคืออกไซด์ต่อปริมาณเส้นใยฟางข้าวในการผลิตแผ่นกาวที่ได้ทำให้เกิดเชื้อรา 2.เพื่อศึกษาชนิดและอัตราส่วนของ ยางขนุน ยางจำปา และยางมะเดื่อ ต่อน้ำหนักของยางต้นยางนาและยางต้นเต็งรัง ในการผลิตกาว 3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกาว(ระยะเวลาที่ไม่แห้ง,การทนน้ำ,และอุณหภูมิ) 4.เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารล่อแมลงจากกลีบดอกดาวเรืองและใบกะเพราที่มีผลต่อจำนวนและชนิดของแมลงศัตรูพืช

5.เพื่อศึกษาขนาดพื้นที่ของแผ่นกาวดักแมลงต่อจำนวนและชนิดของแมลงศัตรูพืช ผลปรากฎว่า ๅ1.) ความเข้มข้นของซิงค์อกไซด์ที่เคลือบบนเส้นใยฟางข้าวต่อการยับยั้งการเกิดเชื้อราได้ตั้งเเต่1% 2.) อัตราสวนที่เหมาะต่อการผลิตกาวระหว่างยางมะเดื่อต่อยางเต็งรังคือ อัตราส่วนยางมะเดื่อ1ml ต่อยางเต็งรัง 1 ml ซึ่งกาวติดหนึบระหว่างมือเเละฟิวเจอร์บอร์ดได้ (1:1) 3.) ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวของกาวบนเส้นใยยังคงมีความเหนี่ยวนานถึง 7 วัน เมื่อปล่อยทิ้งไว้ในสภาพปกตในห้อง ระยะเวลาการทนน้ำได้ว่ากาวยังคงสามารถดักแมลงได้เมื่อถูกน้ำผ่านไปทุกๆชั่งโมง เป็นเวลา 10 ชั่วโมง หลังจากปล่อยให้แห้ง อุณหภูมิที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของกาวเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 46 องศาเซลเซียส กาวจะเหลวจนไม่สามารถติดอยู่บนแผ่นได้ 4.) ความเข้มข้นของสารแมลงจากกลีบดอกดาวเรืองเละใบกะเพราที่มีผลต่อจำนวนและชนิดของแมลงศัตรูพืช ที่ใช้แผ่นกาวขนาเล็ก เมื่อความเข้มของสารสกัดมากขึ้น สารสกัดที่ได้จากดอกดาวเรืองจะสามารถล่อแมลงติดแผ่นกาวได้ดีที่สุดและรองลงมาคือสารสกัดที่ได้จากใบกะเพรา 5.) พื้นที่ของแผ่นกาวดักแลงต่อจำนวนและชิดของแมลงศัตรูพืช เมื่อแผ่นกาวมีขนาดใหญ่ขึ้น จะมีผลต่อจำนวนแมลงที่ติดกับดักมากขึ้น